icon-basket-fixedicon-bestel1802BISupport-stylingicon-download-fixed

Welkom op de website AHsupport.boehringer-ingelheim.be van Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA met maatschappelijke zetel op Arnaud Fraiteurlaan 15-23, 1050 Brussel, RPR Brussel 0455.411.231, hieronder naar verwezen als Boehringer Ingelheim.
Gelieve deze gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de site te bezoeken. Door het gebruik van deze site erkent u de gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben, begrepen te hebben en te aanvaarden. Indien u deze gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, is het u niet toegestaan de site te bezoeken of te gebruiken.

1. Gebruik van de site
De gegevens op deze site en de diensten die er tot uw beschikking gesteld worden, zijn bestemd voor praktiserende Belgische/Luxemburgse dierenartsen, dierverpleegkundigen, dierzorgkundigen en dierenartsassistenten. Toegang tot dit platform is beveiligd via een login en paswoord en vereist een goedgekeurd gebruikersaccount. Uw persoonsgegevens zullen steeds behandeld worden voor de doeleinden en onder de voorwaarden beschreven op AHsupport.boehringer-ingelheim.be. Uw toegang tot de informatie op deze site en het gebruik dat u ervan maakt zijn onderworpen aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden.
Belangrijke opmerking: het materiaal dat op deze site aangeboden wordt met als doelpubliek de dierenarts, mag uitsluitend door de praktiserende dierenarts gebruikt worden. Deze informatie mag niet gedeeld worden met het grote publiek.

2. Inhoud
Boehringer Ingelheim zal zich redelijke inspanningen getroosten om nauwkeurige en actuele informatie op te nemen op deze website. We bieden echter geen enkele garantie en verbinden ons geenszins tot de precisie, validiteit, pertinentie of volledigheid van de geleverde informatie of diensten. U aanvaardt dat het gebruik van de website en haar inhoud onder uw verantwoordelijkheid valt. Boehringer Ingelheim weigert elke expliciete of impliciete garantie, met inbegrip van, maar zonder beperking, de garanties betreffende de handelskwaliteit en de geschiktheid van de koopwaren voor een bepaald gebruik.

Noch Boehringer Ingelheim, noch een andere partij betrokken bij de creatie, productie of levering van deze site en de aangeboden diensten kan verantwoordelijk gesteld worden voor eender welke schade, met inbegrip van, maar zonder beperking, elke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, incident als gevolg van de toegang tot de website, van het gebruik van de site of van het onvermogen of de onmogelijkheid om de site of de aangeboden diensten te gebruiken, of van een fout of vergetelheid in de inhoud ervan. Deze beperking omvat de schade veroorzaakt aan uw informaticamateriaal en de virussen die uw computer of uw programma’s kunnen infecteren.

Voor de laatste versies van de bijsluiters verwijzen wij u graag door naar de website van het FAGG-AFMPS (http://bijsluiters.fagg-afmps.be/), door te klikken op de bijsluiterlink voor u beschikbaar gesteld bij elk product.

3. Privéleven
Boehringer Ingelheim respecteert het privéleven van alle bezoekers van zijn website. Gelieve de verklaring van Boehringer Ingelheim met betrekking tot het respecteren van het privéleven te lezen om alles te weten over uw rechten en verantwoordelijkheden met betrekking tot de informatie die op deze site tot uw beschikking gesteld wordt. Zie de Privacyverklaring.

4. Externe websites en links naar derden
Deze website kan links of verwijzingen naar andere websites bevatten. Deze sites worden beheerd door derden waarover Boehringer Ingelheim geen controle heeft. Deze links worden u uitsluitend aangeboden als dienstverlening. Boehringer Ingelheim geeft geen enkele garantie en uit zijn voorbehoud over de precisie, validiteit, pertinentie en volledigheid van alle informatie die u op deze sites kunt vinden.

Zo ook kan Boehringer Ingelheim niet verantwoordelijk gesteld worden voor schadegevallen, letsels of verwondingen die het gevolg zijn van de inhoud van deze informatie. De aanwezigheid van een link naar een derde site impliceert geenszins een habilitatie of aanbeveling van Boehringer Ingelheim.

5. Niet-vertrouwelijke informatie
In functie van de verschillende voorwaarden van onze privacy policy zal elke vorm van communicatie of elke andere informatie die u van ons ontvangt via het internet of eender welk ander middel, of die u ons opstuurt op deze site via e-mail of eender welk ander middel, zoals vragen, commentaar, suggesties of gelijkaardige boodschappen, beschouwd worden als niet-vertrouwelijk, behalve in de gevallen waarin het tegendeel expliciet werd overeengekomen. Boehringer Ingelheim zal vrij zijn om eender welke ideeën, concepten, expertises en technieken die in deze communicaties vervat zijn, te gebruiken met eender welke bedoeling, met inbegrip van, maar zonder zich daartoe te beperken, de ontwikkeling, productie en verkoop van zijn producten.

6. Handelsmerken
De op deze website vermelde handelsnamen van producten van Boehringer Ingelheim zijn handelsmerken van groepsmaatschappijen van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep, ongeacht of de handelsnamen voorzien zijn van het handelsmerkteken®. De namen van daadwerkelijke bedrijven en producten die op deze website worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van de respectievelijke eigenaren.

Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of van eender welk materiaal – tenzij de toestemming daartoe gegeven wordt – is uitdrukkelijk verboden en kan een schending inhouden van de wetten op de auteursrechten, op de handelsmerken, op laster en eerroof, op de bescherming van het privéleven, alsook op de regels en statuten inzake reclame en communicatie. Gelieve er rekening mee te houden dat Boehringer Ingelheim zijn intellectuele eigendomsrechten actief en offensief verdedigt, met gebruikmaking van alle door de wet toegestane middelen.

7. Auteursrechten
De totaliteit van de inhoud van de website is beschermd door de wetgeving betreffende de auteursrechten. Copyright ® 2019 Boehringer Ingelheim Animal Health Belgium SA. Alle rechten voorbehouden.

Alle informatie op deze website is het eigendom van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en is auteursrechtelijk beschermd. Het gebruik van documenten (zoals brochures, informatiebladen en veelgestelde vragen) afkomstig van deze website is toegestaan, mits (1) deze vermelding in alle exemplaren wordt weergegeven en, in het bijzonder, zowel de vermelding ten aanzien van auteursrechten als deze vermelding ten aanzien van toestemming voor gebruik wordt weergegeven, (2) het gebruik van dergelijke documenten afkomstig van deze website uitsluitend bestemd is voor informatie-, communicatie- en niet-commerciële doeleinden of voor persoonlijk gebruik en de betreffende documenten niet worden gekopieerd of geplaatst op een netwerkcomputer of worden gebruikt in commerciële media, en (3) de documenten op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik voor andere dan deze doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan leiden tot zware civielrechtelijke en strafrechtelijke straffen. Overtredingen resulteren in vervolging.

De hierboven verleende toestemming heeft geen betrekking op het gebruik van het ontwerp en de opmaak van de website AHsupport.boehringer-ingelheim.be of enige andere website die eigendom is van een van de bedrijven die deel uitmaken van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep of door een van deze bedrijven wordt uitgevoerd, gelicentieerd of beheerd. De onderdelen van deze websites worden beschermd door wetgeving op het gebied van auteursrechten, bedrijfsimago, handelsmerken, oneerlijke concurrentie en andere wetgeving, en mogen niet geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd of geïmiteerd. Het kopiëren of opnieuw aanbieden van enig(e) handelsmerk, bedrijfsimago, logo, grafische weergave, geluid of beeld afkomstig van een website van Boehringer Ingelheim is verboden, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door het betreffende bedrijf van Boehringer Ingelheim dat de rechten hiervan bezit. Alle rechten voorbehouden die niet uitdrukkelijk in deze gebruiksvoorwaarden zijn toegekend.

8. Disclaimer
De Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en/of de respectieve leveranciers laten zich niet uit over de geschiktheid voor enig doel van de informatie in de op deze website gepubliceerde documenten en de aanverwante grafische weergaven. Al deze documenten en aanverwante grafische weergaven worden beschikbaar gesteld in de toestand waarin ze zich op dat moment bevinden, zonder enige vorm van garantie. De Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en/of de respectieve leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden ten aanzien van deze informatie af, met inbegrip van alle impliciete garanties en voorwaarden ten aanzien van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een specifiek doel, eigendomsrecht en niet-inbreuk. Elke vorm van toegang tot en gebruik van de inhoud ervan is voor eigen risico van de gebruiker. Groepsmaatschappijen van de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en/of de respectieve leveranciers zijn in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of gevolgschade of enige schade in welke vorm dan ook die voortkomt uit gebruiksverlies, dataverlies of winstderving als gevolg van of in verband met het gebruik of het uitvoeren van de op deze website beschikbaar gestelde informatie, ongeacht of deze schade gevorderd wordt op grond van een overeenkomst, nalatigheid of een andere onrechtmatige daad.

De op deze server gepubliceerde documenten en aanverwante grafische weergaven kunnen technische onjuistheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden op periodieke basis doorgevoerd in de informatie op deze website. Producten en/of programma’s die op deze website worden beschreven, kunnen op elk willekeurig moment door de Boehringer Ingelheim-bedrijvengroep en/of de respectieve leveranciers verbeterd en/of gewijzigd worden.

9. Toepasselijk recht
De onderhavige gebruiksvoorwaarden en uw toegang tot de website zijn onderworpen aan het Belgisch recht, zonder rekening te houden met de principes van wetsconflicten. Elke actie, operatie of wettelijke maatregel in verband met deze website zal uitsluitend door een bevoegde Belgische rechtbank beslecht worden.

Deze website en zijn inhoud werden opgesteld in overeenstemming met de in België toepasselijke wetten en reglementeringen. De informatie met betrekking tot de producten en elk aanbod dat op deze site wordt gedaan voor elk product of dienst, zijn uitsluitend bestemd voor gebruik door de inwoners van België en Luxemburg, want andere landen kunnen andere wetten hebben, andere eisen inzake reglementering en andere medische praktijken dan deze die in België/Luxemburg toepasselijk zijn.

Deze site kan links bevatten naar andere websites die geproduceerd zijn door de verschillende divisies en filialen van Boehringer Ingelheim, waarvan sommige gevestigd zijn buiten de grenzen van België. Deze sites kunnen informatie bevatten die uitsluitend geldig is en van toepassing is in het land van de divisie of het filiaal waarvoor deze site in kwestie werd ontwikkeld. Boehringer Ingelheim behoudt zich het recht voor om de levering van zijn producten en diensten te beperken voor eender welke persoon, geografische streek of jurisdictie en/of om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we leveren te beperken. Elk aanbod op deze site wordt nietig verklaard voor de landen waarin dit aanbod verboden is.

10. Schadevergoeding
U aanvaardt Boehringer Ingelheim, de leden van hun raden van bestuur, hun directeurs, werknemers, vertegenwoordigers en leveranciers, alsook al hun mogelijke partners te beschermen, te verdedigen en vrij te pleiten tegen/van alle verliezen, uitgaven, schadegevallen en mogelijke kosten, met inbegrip van de erelonen van advocaten die het gevolg zijn van inbreuken van uwentwege op de onderhavige gebruiksvoorwaarden.

11. Varia
Indien een clausule van de onderhavige gebruiksvoorwaarden onwettelijk, nietig of niet uitvoerbaar wordt verklaard, zal deze clausule als niet-geschreven beschouwd worden, ongeacht de toepasselijkheid van alle clausules. Boehringer Ingelheim behoudt zich het recht voor om het materiaal van deze website te wijzigen of te schrappen, en dit op eender welk moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande verwittiging.

De internetbrowser die u gebruikt is verouderd!

Voor een optimale werking van dit platform raden wij u aan uw internetbrowser te updaten. We ondersteunen de recente versies van Google Chrome, Safari, Opera en Microsoft Edge. Voor alle andere internetbrowsers kunnen we geen optimale werking van de website garanderen. Klik hier om uw browser te updaten

Boehringer Ingelheim ×